Algemene voorwaarden

De volgende Algemene voorwaarden zijn geldig voor PYRAFILMS. PYRAFILMS is een geregistreerde eenmanszaak met als Kamer van Koophandel nummer: 80513832. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij onderhandeling en samenwerkingen met PYRAFILMS. De voorwaarden dienen te worden nagestreefd door beide partijen.

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg-) aanbiedingen van PYRAFILMS en door PYRAFILMS gesloten (vervolg-) overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, alsmede op het geven van adviezen en/of het verrichten van consultancywerkzaamheden door PYRAFILMS. Onder opdrachtgever wordt, voor zover van toepassing, evenzeer verstaan als klant.

1.2 De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en de standaardtarieven van PYRAFILMS, de gelding daarvan te hebben aanvaard en hiermee uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud te hebben ingestemd. Afwijkingen zijn slechts van toepassing, indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet geldig en/of onverbindend zijn, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht; PYRAFILMS zal de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen in overleg met de opdrachtgever omzetten in nieuwe bepalingen die de strekking van de voorgaande zoveel mogelijk nabijkomen

1.4 Deze algemene voorwaarden sluiten alle gedrukte of geschreven algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van enige brancheorganisatie uit.

1.5 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven de al dan niet beëdigde vertalingen daarvan, indien de inhoud ervan in geschil komt.

Artikel 2 - Facturen en betaling

2.1 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het algemeen is de betalingsconditie netto contant. PYRAFILMS is gerechtigd, voorschotbedragen in rekening te brengen en nadere (aanvullende) zekerheid te verlangen. Tevens kan PYRAFILMS bij feitelijke terbeschikkingstelling of elders een borgsom vragen.

2.2 Bij overschrijding van een of meerdere van deze termijnen is -zonder dat enige ingebrekestelling is vereist- de opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 1% verschuldigd over het verschuldigde bedrag voor iedere maand, een gedeelte van een maand voor een hele genomen, gedurende welke de betalingstermijn is overschreden en/of de opdrachtgever met de voldoening van de verschuldigde geldsom in verzuim is geweest. Eveneens is alsdan het verschuldigde zonder enige korting onmiddellijk opeisbaar. De termijnen gelden als fatale termijnen.

2.3 Door de enkele overschrijding van de betalingstermijnen komen alle gerechtelijkeen buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen in alle gevallen tenminste 10% (tien procent) van de uitstaande vordering, met een minimum bedrag van € 275,00 en zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling verschuldigd door de opdrachtgever, wanneer de vordering ter incasso aan derden moet worden overgedragen. De hoogte ervan is in principe gebaseerd op het incassotarief conform de richtlijnen van deNederlandse Orde van Advocaten. Indien sprake is van hogere kosten, zal PYRAFILMS deze schriftelijk specificeren.

2.4 Compensatie van wederzijdse vorderingen en schulden door de opdrachtgever is uitgesloten, gelet op de aard van de wederzijdse prestaties van partijen.

2.5 Ten aanzien van nog niet door de opdrachtgever verrichte betalingen, heeft PYRAFILMS  het retentierecht op de ander haar hoede zijnde zaken van de opdrachtgever.

2.6 De opdrachtgever is de prijs verschuldigd, zelfs indien de zaken te niet gaan of in waarde verminderen door niet-toerekenbare tekortkoming door PYRAFILMS.

Artikel 3 - Prijzen

3.1 Alle door PYRAFILMS opgegeven prijzen bij het leveren van zaken, feitelijke ter beschikkingstelling en het verrichten van diensten zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding en overeenkomst van toepassing zijnde prijsbepalende factoren. In het algemeen wordt de prijs bepaald per uur dan wel per dag en productiekosten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 PYRAFILMS behoudt zich het recht voor, prijsstijgingen door te berekenen op basis van nacalculatie. Deze prijsstijgingen kunnen worden veroorzaakt door factoren en oorzaken die niet aan PYRAFILMS toerekenbaar zijn alsmede door onvoorziene
ontwikkelingen. De opdrachtgever is hiervan op de hoogte en stemt daarmee reeds in,
bij het verstrekken van de opdracht. PYRAFILMS zal op verzoek van de opdrachtgever
voor specificatie zorgdragen.

2.2 Alle door PYRAFILMS opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere belastingen waar ook ter wereld, verzend- en transportkosten, communicatiekosten, schoonmaakkosten, beveiliging, reis- en verblijfkosten van (medewerkers van) PYRAFILMS alsmede van door PYRAFILMS ingeschakelde derden, kosten huur apparatuur van derden, exclusief meerwerk ten gevolge van de door de opdrachtgever verlangde wijzigingen/afwijkingen, alsmede gebaseerd op de ten tijde van de opdrachtbevestiging geldende wisselkoersen. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.3 Kosten, ontstaan door toedoen van de opdrachtgever, waardoor o.a. de uitvoering of voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt gestagneerd, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.4 Indien op verzoek van de opdrachtgever de afgesproken datum, terbeschikkingstelling en verhuur van zaken en/of het verrichten van diensten wordt uitgesteld, dan wel bespoedigd, is PYRAFILMS gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding te bedingen, zoals de daaruit voortvloeiende kosten alsmede de door PYRAFILMS gederfde wettelijke rente ten gevolge van uitstel van de levering, terbeschikkingstelling, verhuur en/of van het verrichten van diensten. Deze vergoeding zal door PYRAFILMS worden gespecificeerd.

3.5 Indien PYRAFILMS andere dan haar gebruikelijke werkzaamheden dient te verrichten, bestaande uit bijvoorbeeld bewaring van zaken van de opdrachtgever, is zij gerechtigd een redelijke vergoeding te bedingen.

Artikel 4 - Uurtarief

4.1 PYRAFILMS haar uurtarief begint bij de afgesproken tijd van verzameling tenzij zowel mondeling als schriftelijk afgesproken.

Let op, hier gelden bepaalde uitzonderingen voor. Zie 4.1.1 en 4.1.2 voor uitzonderingen.

4.1.1 PYRAFILMS behoudt zich het recht om het uurtarief door te rekenen als klant te laat komt door omstandigheden.

4.1.2 Bij te laat koming van PYRAFILMS van maximaal twee en een half uur kan de opdrachtgever deze opdracht niet annuleren zonder annuleringskosten. Bij te laat koming door PYRAFILMS kan vanaf minimaal twee en een half uur de opdracht gever de diensten van PYRAFILMS “kostenloos*” annuleren met de voorwaarden inbegrepen van artikel 10.

*zie artikel 10 voor de voorwaarden.

Artikel 5 - Zaken en weigering.

5.1 De opdrachtgever is verplicht tot afname van de zaken, waarvoor hij aan PYRAFILMS opdracht heeft verstrekt, op de daartoe overeengekomen locatie. Het geleverde mag niet worden geweigerd, tenzij PYRAFILMS tegen de weigering van ontvangst geen onredelijke bezwaren heeft, er geen sprake is van kostenverhoging en de weigering van de opdrachtgever geen invloed heeft op betaling van de overeengekomen prijs aan PYRAFILMS. De opdrachtgever is, indien al deze omstandigheden zich niet voordoen, alsdan verplicht, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken zorg te dragen.

Artikel 6 - Inschakeling van derden

6.1 Op verzoek en met toestemming van de opdrachtgever is PYRAFILMS gerechtigd, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een of meerdere derden indien hiervan sprake is kan PYRAFILMS een redelijke vergoeding voor haar bemiddeling bedingen. Zij zal terzake tevens optreden als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de opdrachtgever, waarbij eventuele overeenkomsten rechtstreeks gesloten worden tussen de opdrachtgever en de derde(n).

Artikel 7 - Niet-toerekenbare tekortkoming

7.1 Indien PYRAFILMS door niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, is PYRAFILMS gerechtigd deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, te ontbinden of op te schorten totdat uitvoering wel mogelijk is, zonder dat PYRAFILMS op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de opdrachtgever en/of derden. De opdrachtgever is aan PYRAFILMS in ieder geval het reeds uitgevoerde gedeelte verschuldigd

7.2 Wanneer het opgeschorte deel later is uitgevoerd, is de opdrachtgever PYRAFILMS het gehele bedrag verschuldigd zonder enige aftrek. Wanneer de niet-toerekenbare tekortkoming blijvend is, zodanig dat latere uitvoering zinloos is, is PYRAFILMS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

7.3 Wanneer ingeval van terbeschikkingstelling of verhuur de zaken door brand of soortgelijke onvoorziene omstandigheden geheel en al zijn vergaan, zal PYRAFILMS trachten zo spoedig mogelijk voor adequate vervanging zorg te dragen. Indien PYRAFILMS dit binnen redelijke termijn kan realiseren, heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren. Ingeval sprake is van gedeeltelijk vergaan en PYRAFILMS niet tijdig kan vervangen, heeft de opdrachtgever recht op vermindering van de overeengekomen prijs naar rato, echter niet op schadevergoeding. Dit laatste geldt ook als de zaken geheel en al zijn vergaan. Indien PYRAFILMS in beide gevallen niet tijdig tot vervanging kan overgaan, eindigt de overeenkomst van terbeschikkingstelling of verhuur

7.4 Hieronder worden mede begrepen voorvallen veroorzaakt door personen in dienstbetrekking van PYRAFILMS of door PYRAFILMS ingehuurd of aangewezen, alsmede doch niet beperkt tot diefstal en inbraak, tenzij deze voorvallen zijn ontstaan door opzet of grove schuld zijdens PYRAFILMS.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en schade

8.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade door hem gemaakte of hoe ook genaamd, welke ontstaat of is ontstaan aan zijn, aan PYRAFILMS en/of aan derden toebehorende zaken, veroorzaakt door hemzelf, zijn personeel of door hem casu quo door zijn personeel aangewezen derden.

8.2 De opdrachtgever is jegens PYRAFILMS op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden deze zaken gebruiken. Ten deze vrijwaart de opdrachtgever PYRAFILMS voor alle aanspraken (hoe dan ook genaamd) van derden.

8.3 PYRAFILMS  is met name niet aansprakelijk voor schade tengevolge van stilstand, storing, al dan niet in het energienet (gas, water, elektriciteit), niet of slecht functioneren van de apparatuur, verwarmings-, koelings-, liftinstallaties, voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken, dan wel schade ontstaan door het tenietgaan of beschadiging van zaken, dragers en de daarop vastgelegde inhoud, door gebrekkige verbindingen en lijnaftakken, voor de kwaliteit van ongemoduleerde bladen en in het algemeen door het verlenen van diensten, behoudens in gevalvan opzet of grove schuld zijdens PYRAFILMS. Evenmin is PYRAFILMS aansprakelijk voor enige wettelijke aansprakelijkheid of anderszins, voortkomende uit het gebruik van de zaken door de opdrachtgever of derden, of de opstelling van de zaken. Ingeval de opdrachtgever de zaken en/of onderdelen ervan, van PYRAFILMS verkeerd gebruikt en/of deze zaken geheel verloren gaan en/of onherstelbaar beschadigd worden en/of op andere wijze zijn bestemd/ gewijzigd/aangepast dan tussen partijen is overeengekomen, zal de opdrachtgever de aanschafkosten van de vervangende zaken alsmede de kosten van vervanging of herstel aan PYRAFILMS voldoen. PYRAFILMS is alsdan te allen tijde gerechtigd, tussentijds de door haar geleverde, terbeschikking gestelde, verhuurde zaken terug te nemen zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst. De opdrachtgever wordt geacht, PYRAFILMS de bevoegdheid te hebben verleend tot het betreden van de gebouwen en terreinen.

8.4 Wanneer ingeval van terbeschikkingstelling of verhuur de zaken door brand of soortgelijke onvoorziene omstandigheden geheel en al zijn vergaan, zal PYRAFILMS trachten zo spoedig mogelijk voor adequate vervanging zorg te dragen. Indien PYRAFILMS dit binnen redelijke termijn kan realiseren, heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren. Ingeval sprake is van gedeeltelijk vergaan en PYRAFILMS niet tijdig kan vervangen, heeft de opdrachtgever recht op vermindering van de overeengekomen prijs naar rato, echter niet op schadevergoeding. Dit laatste geldt ook als de zaken geheel en al zijn vergaan. Indien PYRAFILMS in beide gevallen niet tijdig tot vervanging kan overgaan, eindigt de overeenkomst van terbeschikkingstelling of verhuur.

8.5 Het geven van adviezen en het verrichten van consultancywerkzaamheden worden naar beste kennis van zaken gegeven. PYRAFILMS aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het verrichten van deze werkzaamheden. Zulks kan ook de opdrachtgever nimmer ontheffen van de verplichting tot eigen onderzoek van de te leveren, terbeschikking te stellen, te verhuren zaken en/of te verrichten diensten op hun geschiktheid voor het door hem beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken, onderdelen ervan en huntoepassingsmogelijkheden.

8.6 Ingeval de opdrachtgever personeelsleden of freelancers van PYRAFILMS inhuurt voor het verrichten van diensten, aanvaardt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor iedere schade, verwonding of overlijden tijdens de geboekte periode.

Artikel 9 - Vrijwaring

9.1 De opdrachtgever vrijwaart PYRAFILMS (en de bij PYRAFILMS inclusief de daarin samenwerkende vennootschappen werkzame personen, zowel de vaste medewerkers als de medewerkers op freelance basis) voor iedere vorm van aansprakelijkheid die derden jegens PYRAFILMS zouden kunnen hebben of uitoefenen ten aanzien van de geleverde, terbeschikking gestelde, verhuurde zaken en verrichte diensten.

9.2 Voorzover de opdrachtgever of een derde recht op enig werk bezit dat aan PYRAFILMS wordt aangeleverd, vrijwaart de opdrachtgever PYRAFILMS tegen alle aanspraken van derden, een en ander in de ruimste zin des woords.

9.3 Voor zover PYRAFILMS over enige rechten beschikt op een werk en/of voor zover van toepassing, vrijwaart PYRAFILMS de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden ter zake van gestelde inbreuk op bovengenoemde rechten.

Artikel 10 - Annulering

10.1 De opdrachtgever is verplicht, tenminste 24 uur vóór het effectueren van een genomen optie schriftelijk aan PYRAFILMS de optiedata te bevestigen, zodanig dat PYRAFILMS daarvan 24 uur tevoren op de hoogte is gesteld. Indien de opdrachtgever deze termijn overschrijdt, vervallen de aan de opdrachtgever verleende opties en is PYRAFILMS gerechtigd, deze optiedata aan een derde te verlenen.

10.2 PYRAFILMS behoudt zich het recht voor, optiehouders zich binnen twee uren te doen uitspreken of een optie al dan niet wordt omgezet in een definitieve boeking.

10.3 Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk en vóór het begin van uitvoering van het verlenen van diensten, dan wel levering van zaken is geschied. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde eventueel gemaakte voorbereidingskosten en eventuele kosten van derden door PYRAFILMS aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Ten aanzien van alle faciliteiten van PYRAFILMS) geldt dat indien annulering plaatsvindt minder dan 24 uur vóór het begin van uitvoering van diensten of levering van zaken de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd is ter hoogte van 50% van de overeengekomen factuurbetaling ook wel genoemde ‘vergoeding’.

10.4 PYRAFILMS is verplicht om -na betaling van de kosten door de opdrachtgever- al hetgeen gedurende de periode voorafgaande aan de voortijdige beëindiging is gereedgekomen, te overhandigen aan de opdrachtgever, een en ander met inachtneming van het overige gestelde in de algemene voorwaarden van PYRAFILMS.

10.5 Ingeval PYRAFILMS de zaken alsmede de te verrichten diensten van haar medewerkers en/of derden gedurende de gereserveerde periode geheel of gedeeltelijk opnieuw elders kan inzetten op minstens gelijke condities, dan zal PYRAFILMS de opdrachtgever crediteren voor de door hem reeds gedane (deel-) betalingen. Dit geschiedt onder aftrek van alle door PYRAFILMS reeds gemaakte kosten tot en met de betreffende annulering, welke kosten minimaal bedragen 10% van de overeengekomen prijs.

10.6 PYRAFILMS behoudt zich het recht voor, overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van PYRAFILMS kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke risico’s met zich mee zou brengen. De opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot een schadevergoeding.

10.7 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever in het algemeen niet het recht de overeenkomst te annuleren. PYRAFILMS is gerechtigd, de zaken alsnog te leveren, ter beschikking te stellen, te verhuren en de diensten te verrichten binnen een redelijke naleveringstermijn. Wanneer binnen deze naleveringstermijn wederom niet wordt geleverd, heeft de opdrachtgever het recht te annuleren. Het bovenstaande geldt, indien PYRAFILMS zich niet op niet-toerekenbare tekortkoming kan beroepen. Bij wijze van schadevergoeding kan de opdrachtgever maximaal het door hem vooruit betaalde gedeelte van de prijs terugvorderen (voor zover daarvoor geen werkzaamheden zijn verricht).

10.8 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst de opdrachtgever dusdanige veranderingen in de overeenkomst aanbrengt dat de opdracht naar het oordeel van PYRAFILMS onuitvoerbaar wordt en/of niet geschikt is/wordt voor het met de opdrachtgever overeengekomen doel, is PYRAFILMS zonder enige schadevergoeding hoe dan ook gerechtigd de overeenkomst in elk stadium voortijdig te beëindigen. Deze beëindiging laat onverkort de verplichting van de opdrachtgever om alle tot aan de voortijdige beëindiging gemaakte kosten, alsmede de kosten veroorzaakt door de voortijdige beëindiging, alsnog aan PYRAFILMS te voldoen.

Artikel 11 - Toerekenbare tekortkoming

11.1 Wanneer de opdrachtgever enige verplichting (met name de betalingsverplichting) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft PYRAFILMS het recht de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Tevens heeft PYRAFILMS het recht zich desgewenst weer in het bezit te stellen van haar zaken, met een beroep op haar eigendomsvoorbehoud. PYRAFILMS kan tevens haar retentierecht uitoefenen. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Deze buitengerechtelijke ontbinding laat onverlet het recht van PYRAFILMS tot het vorderen van (vervangende) schadevergoeding, nakoming of ontbinding in rechte.

11.2 De opdrachtgever is in dit geval verplicht, alle schade, die voor PYRAFILMS ontstaat en alle kosten die PYRAFILMS  in verband met deze inbezitname moet maken, aan PYRAFILMS te vergoeden.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

12.1 PYRAFILMS behoudt zich uitdrukkelijk te allen tijde de eigendom van haar zaken voor die aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of verhuurd. Zij behoudt zich tevens de eigendom voor van die zaken (waarvoor PYRAFILMS al dan niet diensten heeft verricht) die reeds aan de opdrachtgever zijn geleverd of nog moeten worden geleverd, totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens PYRAFILMS volledig is nagekomen.

12.2 PYRAFILMS behoudt zich tevens de eigendom van deze geleverde en/of te leveren zaken voor, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst tot het verrichten van diensten niet nakomt en/of terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.

12.3 Ingeval van bewindvoering, curatele en/of beslaglegging en/of anderszins op zaken van PYRAFILMS, die onder de opdrachtgever berusten, zal de opdrachtgever alle kosten, die PYRAFILMS moet maken om haar eigendomsrecht erkend en gehandhaafd te krijgen, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand zijdens PYRAFILMS, aan PYRAFILMS dienen te vergoeden.

12.4 PYRAFILMS mag in alle gevallen de gefilmde beelden publiceren op haar sociale media en website. Ook behoudt PYRAFILMS haar recht om met haar gefilmde beelden in opdracht van de opdrachtgever te adverteren mits het voor PYRAFILMS of andere handelsnamen van PYRAFILMS is.

Artikel 13 - Rechten

13.1 PYRAFILMS behoudt volledig het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom -waaronder doch niet beperkt tot naburige rechten- op haar zaken respectievelijk op de zaken waarvoor PYRAFILMS diensten heeft verricht die voor auteurs- en andere rechten vatbaar zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens voor de auteursrechtelijke en andere bijdragen van haar personeelsleden en/of freelancers.

13.2 Indien de zaak of gedeelten ervan deel uitmaakt/uitmaken van een andere zaak, waarbij de rechten uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd, behoudt PYRAFILMS zich in alle gevallen het recht voor tot promotioneel gebruik, waarbij door PYRAFILMS bronvermelding van mogelijke andere auteurs- en andere rechthebbenden zal worden toegepast.

Artikel 14 - Geheimhouding

14.1 PYRAFILMS zal in het algemeen de overeenkomst met de opdrachtgever en al hetgeen waarvan zij in verband met de uitvoering daarvan kennis draagt respectievelijk verkrijgt en waarbij zij weet heeft van het vertrouwelijke karakter daarvan, casu quo dit redelijkerwijze kan vermoeden, nimmer bekend maken. Dit is slechts anders wanneer sprake is van wettelijke of gerechtelijke verplichtingen die noodzaken tot openbaarmaking of bekendmaking voor een juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Deze verplichting zal PYRAFILMS ook aan haar medewerkers opleggen.

Artikel 15 - Nawoord

15.1 Aanvullingen op en/of wijzigingen van deze algemene voorwaarden en het daarop
betrekking hebbende schriftelijk overeengekomene tussen de opdrachtgever en
PYRAFILMS, zijn slechts rechtsgeldig, indien deze door beide partijen schriftelijk zijn
bevestigd.

15.2 De opdrachtgever is niet bevoegd zijn rechten uit de overeenkomst aan een of meer derden over te dragen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PYRAFILMS. Zonder voorafgegane wederzijdse schriftelijke toestemming zijn partijen niet gerechtigd één of meer verplichtingen uit de tussen hen gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meer derden.

15.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden deze algemene voorwaarden slechts in Europa en hebben slechts betrekking op in Europa geleverde, terbeschikking gestelde, verhuurde zaken en/of verrichte c.q. te verrichten diensten.

Artikel 16 - Geschillen

16.1 Het Nederlands recht is van toepassing ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit de opdrachtgever heeft en ongeacht de plaats van aflevering, terbeschikkingstelling, verhuur van de zaken en/of waar de diensten werden verricht.

15.2 Ten aanzien van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten door PYRAFILMS aangegaan en die niet in der minne kunnen worden geschikt, is uitsluitend de door de Nederlandse wetgever aangegeven rechter in Amsterdam bevoegd, behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht.

Socials / PYRAFILMS

PYRAFILMS

PYRAFILMS

PYRAFILMS

PYRAFILMS

Contact / Information

PYRAFILMS | Kvk. NR. 80513832 |

IBAN. NL93INGB0686572688

Sitemap / Navigation

© Copyright 2020 | All Rights Reserved | PYRAFILMS